programmas

Atbalsts VIF programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā

Vides izglītības fonds ir saņēmis Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds” projekta “Atbalsts Vides izglītības fonda programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā” īstenošanai.


30.03.2021 

Piešķirtais finansējums sniegs nozīmīgu ieguldījumu Vides izglītības fonda (VIF) darbā vides  interešu pārstāvniecības un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomās. 

 

Projekta mērķi;

  1. VIF ekspertīzes nodrošināšana vides politikas veidošanas, uzraudzības un īstenošanas procesos, t.sk. datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādei vietējā un nacionālā līmenī.
  2. VIF programmu potenciāla izmantošana vietējo kopienu un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, turpinot programmu mērķgrupu (jauniešu, pedagogu, pašvaldību pārstāvju, NVO un iedzīvotāju kopumā) pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstīšanu, informējot, motivējot un radot platformu līdzdalības aktivitātēm vides aizsardzības un vides politikas jomā.

 

Projekta aktivitātes orientētas uz sekojošām mērķgrupām:

-       Ekoskolu programmā iesaistītās izglītības iestādes, pedagogi (Ekoskolu programmas koordinatori skolās) un pedagogi ārpus Ekoskolu tīkla, jaunieši un programmas brīvprātīgie;

-       reģionālo un nacionālo NVO pārstāvji, vietējo kopienu aktīvisti, piekrastes pašvaldību pārstāvji, piekrastes uzņēmēji, JPA jautājumos iesaistīto valsts un starptautisko institūciju pārstāvji.

 

Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: 

-       VIF līdzdalība politikas veidošanā, uzraudzībā un īstenošanā, nodrošinot interešu pārstāvību vides un izglītības politikas kvalitātes uzlabošanā,

-       Ekoskolu jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences stiprināšanas aktivitātes (Ekoskolu programmas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences izvērtējums/ pētījums; brīvprātīgo/ mentoru apmācības, Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa (atklāšanas pasākums, akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, Ekoskolu rīcības dienu  norise, Jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, NAP2027 un vietējo iniciatīvu lomu),

-       Risinājumu un sabiedrības iesaistīšanas popularizācija jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas mazināšanā (infografiku (17) sagatavošana un izplatīšana par situāciju JPA jomā visu vietējo pašvaldību griezumā, iekļaujot arī rekomendācijas prioritārām vietējām rīcībām JPA problemātikas mazināšanā, ceļakartes (10) prioritāro rīcību praktiskai ieviešanai vietējā līmenī, seminārs/ideju darbnīca/pieredzes apmaiņa pašvaldībām un aktīvākajām reģionālajām un nacionālajām NVO, Koprades pasākums informācijas apmaiņai un ideju attīstīšanai NVO un kopienu aktīvistiem un pārstāvjiem, JPA risinājumu popularizēšanas pasākumi; FB sižeti/ziņas par JPA situāciju un risinājumiem).

 

 

Projekta sagaidāmie rezultāti:

-       Ekoskolu jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences stiprināšanas aktivitāšu sagaidāmie rezultāti: izpratne par Ekoskolu jauniešu pašreizējo pilsoniskās līdzdalības kompetences līmeni; mērķgrupu informētība par ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un līdzdalības iespējām to ieviešanā; izglītojošas un praktiskas rīcības platformas nodrošināšana jauniešiem pilsoniskās līdzdalības un praktisku videi draudzīgu rīcību skolā un vietējā sabiedrībā attīstībai; praktisku jauniešu iniciatīvu īstenošana vietējā kopienā; brīvprātīga darba popularizācija un nepieciešamo prasmju attīstība darbam ar jauniešiem; pedagogu pilsoniskās izglītības prasmju pilnveide,; jauniešu un lēmumu pieņēmēju savstarpējā dialoga veicināšana.

 

-       Jūras piesārņojošo atkritumu aktivitāšu komponentes sagaidāmie rezultāti: uzlabota sabiedrības un mērķa grupu izpratne par JPA problemātiku un praktiskajiem risinājumiem, kā arī un pasākumiem, kas ļautu Latvijai tuvoties Laba jūras vides stāvokļa (LJVS) sasniegšanai Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) JAP kvalitatīvajā raksturlielumā (Deskriptors 10, saskaņā ar 2008/56/EC).

 

-       VIF līdzdalība politikas veidošanā, uzraudzībā un īstenošanā sniegs būtisku pienesumu virknē nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu kvalitātes uzlabošanā, tai skaitā ilgtermiņa politikas plānošanā nacionālā (Vides politikas plāns, Skola 2030, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas pasākumu programma) un starptautiskā līmenī (HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns un HELCOM Rīcības plāns jūras piesārņojošo atkritumu jomā, ES Kopējā izpētes centra priekšlikumu kopums harmonizētai JPA pludmales atkritumu monitoringa īstenošanai ES valstīs u.c.).

-         

 

Projekta aktivitātes norisināsies visā Latvijā laika posmā līdz 2021.gada 20.novembrim. Projekta aktivitātēm iespējams sekot nodibinājuma “Vides izglītības fonds” mājaslapā un sociālo tīklu profilos.

 

A picture containing text, queenDescription automatically generated  LogoDescription automatically generatedProjekta 
" Atbalsts Vides izglītības fonda programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā” tiek īstenotas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par projekta 
Atbalsts Vides izglītības fonda programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā” aktivitāšu un publicitātes materiālu saturu atbild nodibinājums “Vides izglītības fonds”.

 

 

visi jaunumi