programmas

Tīra jūra vieno!Projekta “Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā” mērķis veicināt Latvijā ES vides likumdošanas ieviešanu un starptautisko saistību izpildi jūras piesārņojošo atkritumu jomā, ņemot vērā pašvaldību līmeņa rīcību būtisko ieguldījumu centienos sasniegt Labu jūras vides stāvokli Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitatīvajā raksturlielumā – jūras piesārņojošie atkritumi.

Aktualitāte: Latvijas situācija JPA jomā vērtējama kā neatbilstoša, turklāt tendence nacionālā līmenī ir izteikti negatīva pēdējos četrus gadus. ES Aprites ekonomikas veicināšanas mērķu kontekstā satraucošs ir arī pieaugošais plastmasas materiālu īpatsvars piekrastes atkritumos un to dominance izplatītāko atkritumu veidu sastāvā. Ja vērtējot kopējos datus par laika periodu no 2012. - 2018. gadam plastmasas apjoms sastāda 52% no kopējiem atkritumiem, tad pēdējo 3 gadu laikā tas ir jau 55% un 2018. gadā – 60%. Plastmasas atkritumi, tai skaitā tādi, kas iekļauti pēdējā no ES Aprites pakotnes un Plastmasu stratēģijas regulējuma uzlabojuma priekšlikumos – Direktīvā par noteiktu plastmasas materiālu vides ietekmju mazināšanu (COM(2018)340), saskaņā ar ilgtermiņa datiem aizņem 5 pozīcijas no TOP10 piekrastes atkritumiem (vērtējot pēdējos trīs gadus – tādas frakcijas jau ir 6 no 10, turklāt, aizņemot pirmās piecas vietas izplatītāko atkritumu veidu sarakstā). Jāpiezīmē, ka izplatītākās 10 atkritumu frakcijas veido 70% no kopējā atkritumu daudzuma Latvijas piekrastē.

Projekta ietvaros īpaša uzmanība vērsta uz piekrastes pašvaldībām, jo, saskaņā ar kampaņas Mana Jūra datiem, 74% atkritumu Latvijas piekrastē nonāk no iekšzemes avotiem, turklāt, galvenokārt no piekrastes tūrisma un rekreācijas aktivitātēm un citiem sektoriem (vispārīgā atkritumu apsaimniekošana urbānajās teritorijās, kanalizācijas sistēmu darbība t.sk., lietusūdens kanalizācijas pārplūdes, kā arī būvniecības un lauksaimniecības nozares), kas ir ietekmējami ar pašvaldības līmeņa lēmumiem un rīcībām.

 

Projekta aktivitātes:

JPA jautājumu aktualizācija gan plašsaziņas līdzekļos, gan sabiedrībā kopumā, t.sk. īstenojot sociālo tīklu kampaņu par JPA situāciju Latvijas piekrastē.

Vizuālo materiālu sagatavošana un izplatīšana (pašvaldībām un piekrastes pašvaldību iedzīvotājiem ar sociālo tīklu kampaņas palīdzību) par pašvaldību JPA situāciju un identificētajiem prioritārajiem pasākumiem, kas varētu uzlabot JPA situāciju pašvaldībā.

Vadlīniju sagatavošanas pašvaldībām par rīcībām JPA plūsmu novēršanai no prioritāriem sektoriem, ieskaitot labās prakses piemēru apkopojumu no BJR un citām valstīm.

Pašvaldību pieredzes un līdzšinējo rīcību apkopošana individuālās konsultācijās ar pašvaldību un vietējo organizāciju pārstāvjiem

Seminārs – diskusija piekrastes pašvaldību pārstāvjiem u.c. ieinteresēto pušu pārstāvjiem projekta rezultātu prezentēšanai un turpmāko rīcību plānošanai.

 

Vides izglītības fonds aicina pašvaldību pārstāvjus izmantot projekta ietvaros sagatavotos informatīvos materiālus gan ikdienā, strādājot ar JPA jautājumiem, gan vietējās sabiedrības informēšanai.

 

Foto: Jānis Ulme

 

Projektu “Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā” īsteno nodibinājums “Vides izglītības fonds” ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta īstenošanas periods 24/08/2019 – 30/01/2020.