programmas

ESMIC


Plastmasas piesārņojuma novērtēšana, monitorings un samazināšana Latvijas un Lietuvas piekrastē ar inovatīvu rīku un sabiedrības vides apziņas paaugstināšana palīdzību

 
Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu, izmaksu efektīvu sistēmu plastmasas jūras atkritumu identificēšanai, monitoringam un pārvaldībai jūras vidē un piekrastē. Fizisko piekrastes robežu neesamība starp Latviju un Lietuvu nozīmē, ka vienā valstī veiktās darbības var ietekmēt otru. Plastmasa, kas uzkrājas aļģu sanesumos krastā vai ūdenī, varētu būt nozīmīgs resurss plastmasas piesārņojuma novērtēšanas un mazināšanas pasākumiem. Turklāt pārrobežu aktivitātes plastmasas patogēno mikroorganismu izpētē var uzlabot vietējo peldvietu vides kvalitātes monitoringu.
Viens no projekta uzdevumiem ir sasaistīt attālinātās identificēšanas metodes (novērojumi no kosmosa un ar bezpilota lidaparātiem) ar jūras piesārņojošu atkritumu izpēti šādās teritorijās un ieteikt vienotu un efektīvu pieeju, sākot no jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa  līdz apsaimniekošanai, kuru varētu izmantot pašvaldības vai valsts iestādes Lietuvā un Latvijā.

Projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes ar mērķi veicināt sabiedrības vides apziņas paaugstināšanu, gan informējot sabiedrības par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku, gan tieši strādājot ar iesaistītajām pusēm risinājumu izstrādē un ieviešanā.


Projekta būtiskākās aktivitātes: 

  • Izstrādāt sistēmu plastmasas jūras piesārņojošo atkritumu uzraudzības un apsaimniekošanas risinājumu uzlabošanai un integrēšanai dabas teritorijās
  • Izstrādāt plastmasas jūras piesārņojošo atkritumu novērtēšanas, uzraudzības un samazināšanas pasākumu vadlīnijas
  • Attīstīt un uzlabot kopīgu sadarbība tīras vides labā, iesaistot ieinteresētās puses, t.sk. projekta ietvaros organizējot izpratni veicināšanas pasākumus ieinteresētā personām, veicinot sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī motivējot  ieinteresētās personas aktīvāk iesaistīties jūras piesārņojošo atkritumu mazināšanas pasākumos (apsekojumi, semināri ieinteresētajām personām, rīcības plānu ieviešana jūras piesārņojošo atkritumu mazināšanai).
  • Organizēt forumu  ieinteresētajām personām, lai meklētu vienreiz lietojamās plastmasas alternatīvas piekrastes pilsētās
  • Organizēt sabiedrības informēšanas kampaņas  piekrastes pilsētās LAT LIT programmas teritorijā, koncentrējoties uz vienreizējas lietošanas plastmasas jautājumu piekrastē.
  • Organizēt sabiedrības iesaistes aktivitātes kampaņas Mana jūra ietvaros, lai veicinātu sabiedrības izpratni par jūras piesārņojošiem atkritumiem, popularizētu pašvaldību vietējos rīcības plānus kā instrumentu jūras piesārņojošo atkritumu samazināšanā un pievērstu uzmanību jūras piesārņojuma pārrobežu aspektiem.


Projekta kontaktpersona Latvijā: Jānis Ulme, e-pasts: janis.ulme@videsfonds.lv, tālr. +371 67225112

Projekts “Estimation, monitoring and reduction of plastic pollutants in Latvian-Lithuanian coastal area via innovative tools and awareness raising/ ESMIC" (No: LLI-525) tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vides izglītības fonds", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020. – 30.09.2022.
Kopējās projekta izmaksas ir 449 574.87 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 382 138.64 EUR.


Projekta partneri:

Klaipeda University
Klaipeda Science and Technology Park
Latvian Institute of Aquatic Ecology, Agency of Daugavpils University
Foundation for Environmental Education/ FEE Latvia
 
https://latlit.eu/esmic/
https://europa.eu/Projekta aktivitātes 2021.gadā tiek līdzfinansētas projekta "Līdzfinansējums projektam “Plastmasas piesārņojuma novērtēšana, monitorings un samazināšana Latvijas un Lietuvas piekrastē ar inovatīvu rīku un sabiedrības vides apziņas paaugstināšana palīdzību” (nr. 2021.LV/NVO_LIDZFIN/17) ietvaros, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.