programmas

Zaļais izrāviens

No 2013. līdz pat 2015. gadam beigām Vides izglītības fonds (VIF) īstenos projektu Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana, kura mērķis ir nodrošināt efektīvu Vides izglītības fonda darba attīstību vides izglītības un ekosertifikācijas iniciatīvās, kā arī publisko vides kampaņu un aktivitāšu veidošanā. Tās īstenošana norisināsies visā Latvijā un sniegs ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, darbojoties vides un ilgtspējīgas attīstības jomā.

 Projekta ietvaros liela nozīme piešķirta vides izglītības programmu - Ekoskolu, Jauno vides reportieru programmas attīstībai, kā arī Izzini mežu sadarbības mehānisma pilnveidošanai Latvijā. Projekta aktivitātes vērstas uz jaunu skolu iesaistīšanās Ekoskolu programmā un vietējā līmeņa vides aktivitāšu veicināšanu. Paplašinoties Ekoskolu programmai tās ieguvumi (vides apsaimniekošana skolā, izglītības kvalitātes paaugstināšanās, vietējās sabiedrības iesaiste vides aizsardzībā) būs izmantojami plašākai sabiedrības daļai.

Jauno vides reportieru programmas attīstība sniegs iespēju jauniešiem iesaistīties koordinētā vides programmā, sniedzot zināšanas un izpratni par pilsonisko aktīvismu, vides aizsardzību un pētnieciskās žurnālistikas aspektiem. Darbības programmas ietvaros, uzlabojot un attīstot ekosertifikācijas programmu – Zilā Karoga un Zaļās atslēgas – darbu uzlabosies gan vides apsaimniekošanas kvalitāte pašvaldībās un uzņēmumos, gan paaugstināsies tūrisma nozares prestižs un daudz veiksmīgākā līmenī tiks nodrošināta vides komunikācija ar vietējo sabiedrību.
Projekta ietvaros tiks attīstītas līdz šim jau uzsāktās VIF publiskās iniciatīvas, kas veidotas ar mērķi rosināt praktiskus risinājumus kādā no vides politikas sfērām. Šie centieni tiks turpināti, stiprinot lomu tādām VIF kampaņu iniciatīvām kā Zaļais Aicinājums un Mana jūra, kā arī attīstot pasākumu sertifikācijas programmu, kas Latvijā var sniegt uzlabojumus vides apsaimniekošanas praksē.

Projekta ietvaros tiks īstenoti arī pasākumi VIF kapacitātes stiprināšanai, tā  sniedzot ieguldījumu neatkarīgā un ilgtspējīgā organizācijas darbībā. Savukārt plānotās jaunās iniciatīvas uzsāks būtiskas un inovatīvas aktivitātes vides aizsardzībā, veicinot sabiedrības vides apziņas līmeņa paaugstināšanos.

 Projekts Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana tiek īstenots ar Izlandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |Starting from 2013 until 2015 Foundation for Environmental Education Latvia (FEE Latvia) accomplish project The Green Breakthrough – strengthening of FEE Latvia. The aim of the project is to provide effectiveness of FEE Latvia work and iniciatives and to support public campaigns and activities within environmental activism. Project will take place all around Latvia, supporting development of sustainability and civil society.

 The main role in environmental education has been asigned to Eco-school programme, Young reporters for the Environment and also in development of cooperation mechanism of Learn about Forest programme in Latvia. Participation of new schools and consequently new environmental activities in local groups has been planed to raise within a project. By expanding Eco-school programme several positive outcomes will be gained – environmental management at schools, raise of quality of education, involvement of local society into environmental protection. Development of Young Reporters for the Environment programme will provide an option for youngsters to be involved in active citizenship, environmental journalism and environmental protection, getting deeper knowledge in these fields at the same time.

 Development  and support of ecosertification programmes Blue Flag and Green key may also strengthen quality of environmental management in local enterprises and municipalities, moreover it will increase prestige of tourism bussiness and will also help to provide better communication with society. The aim of already existing FEE Latvia initiatives is to encourage practical solutions in some of the environmental politics' field. These initiatives will be continued by strengthening role of such a campaigns as Zalais aicinājums and My Baltic Sea and to also develop sertification programme for the public events. FEE Latvia capacity strenghtening will be possibility to develop independent and sustainable organization, while new initiatives will promote environmental awareness of society and will promote raise of different inovative activities within environmental protection.

 European Economic Area financial mechanism funding 9,678 million euros are meant for NGO's supporting, for projects in social sector, development of united society and sustainable civil citizenship development. Programme is financed by EEA financial mechanism and Latvian state.