programmas

Jauns metodiskais materiāls - palīgs Ekoskolām par pārtikas tēmu!

Saskaņā ar amerikāņu psihologa Abrahama Maslova pagājušajā gadsimtā definēto cilvēka vajadzību hierarhiju, pārtika līdz ar nepieciešamību pēc pajumtes, siltuma un miega ir viena no būtiskākajām cilvēka pamatvajadzībām. Tomēr, lai gan iedzīvotāju skaits uz Zemes pieaug, šīs vajadzības apmierināšanai nepieciešamo resursu vairāk nekļūst, tādēļ jautājums, kā mēs tos izmantosim, piemēram, ar kādām metodēm varēsim izaudzēt pietiekami daudz pārtikas, radot pēc iespējas mazāku iespaidu uz vidi, ko iesāksim ar atkritumiem, kļūst aizvien svarīgāks. Šajā izaicinājumu laikā aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē - tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku.
Šis izdevums domāts kā metodisks līdzeklis ekoskolām, lai skaidrotu pārtikas daudzveldīgo ietekmi uz vidi un praktiskās rīcības iespējas šīs ietekmes mazināšanai. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.
lzmantojot pārtiku kā vienojošu vadmotīvu, šajā izdevumā tiek apskatītas astoņas līdzšinējās ekoskolu vides tēmas: atkritumi, transports, ūdens, enerģija, skolas vide un apkārtne, veselīgs dzīvesveids, mežs, klimata pārmaiņas. Papildus tām tiek ieviestas divas jaunas tēmas - bioloģiskā daudzveidība un globālā atbildība. Šie abi jautājumi ir ļoti nozīmīgi, runājot par pārtikas ražošanas ietekmēm un izaicinājumiem, ko rada aizvien pieaugošais pieprasījums pēc pārtikas.
Monokultūru ieviešana, pesticīdu neapdomīga lietošana un daudzas citas rīcības, kuru mērķis ir ražas palielināšana, rada neatgriezeniskas sekas vidē, lai gan ir zināmas vides un cilvēka veselībai nekaitīgākas metodes. Svarīgi ir izprast, ka pārtikas ražošanas ietekme uz bioloģisko daudzveidību ir nozīmīga ne tikai dabas aizsardzības kontekstā, bet arī cilvēkiem tik nozīmīgo ekosistēmu funkciju nodrošināšanā. Spilgtākais piemērs šajā sakarā ir bites kā apputeksnētājas, kuras apdraud pesticīdu nesamērīga lietošana.
Otrs jauninājums ir temats par globālo atbildību - tas liek paraudzīties uz to, kā ēdiens, kas nonāk uz mūsu galda, ietekmē pārtikas ražošanas ciklā iesaistītos cilvēkus citviet pasaulē. Šā jautājuma sakarā tiek apskatīti tādi jēdzieni kā „godīga tirdzniecība" un „globālās pārtikas ķēdes".

Materiāls pieejams Vides izglītības fonda mājas lapā, Ekoskolu sadaļā "Dokumenti"

visi jaunumi