programmas

Mācību materiāls un iedvesmas avots - jauni resursi Ekoskolu tēmām

Vides izglītības fonds sagatavojis jaunu metodisko materiālu divām no pamata Ekoskolu tēmām - tagad pieejami vērtīgi resursi Transporta un Skolas vides un apkārtnes tēmām!

Materiālā atrodama gan daudzpusīga, noderīga un skaidri izklāstīta informācija par katru no tematiem, tostarp skaitļu un datu vizuāls atspoguļojums, gan ieteikumi aktivitātēm, kas palīdzēs tēmu skolā apgūt. Jūsu iedvesmai bukletos atrodami arī labās prakses piemēri no Latvijas Ekoskolām, kas šīs tēmas īstenojušas.  Taču tas vēl nav viss - jaunais materiāls noderēs arī skolu kolektīviem, kas šīs tēmas jau izpētījuši, jo tajā ietverts arī 7 Ekoskolu darbības soļu metodes uzlabots un atjaunots apraksts un vērtīgi padomi par to, kam pievērst uzmanību, lai maksimāli efektīvi īstenotu vides izglītību savā skolā.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:
 • Eko-padome
 • Skolas Vides pārskats
 • Skolas Vides rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību procesu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:
 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Materiāls izdots ar Mežu attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.

visi jaunumi