programmas

Sekmīgi īstenota Vides izglītības fonda darbības programma 2013.gadā

Pateicoties EEZ finansējumam, Vides izglītības fonds 2013. gadā veiksmīgi īstenojis organizācijas pamataktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī veicis būtiskus priekšdarbus turpmākai fonda programmu un iniciatīvu attīstībai.

Projekta “Zaļais izrāviens – Vides izglītības fonda darbības stiprināšanai” ļāva piesaistīt speciālistu, kas izstrādāja korporatīvo partnerību piedāvājumus un uzsāka mērķtiecīgu  korporatīvo partneru piesaistes kampaņu, kā arī īstenot personāla apmācības.

Ekoskolu programmas darbības ietvaros tika pilnveidota programmas datu bāze, kas būtiski atvieglos darbu projekta koordinācijai un programmā iesaistītajām skolām.

Ar projekta atbalstu tika īstenota Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa, kurā iesaistījās vairāk nekā 100 Ekoskolas visā Latvijā.

Jauno vides reportieru programmas ietvaros norisinājās izglītojošas nodarbības par vides žurnālistiku, kuras apmeklēja vairāk kā 30 jaunieši no visas Latvijas. Notika arī plānotā Jauno vides reportieru integrēšana Ekoskolu programmā, īstenojot JVR sekciju Ekoskolu vides forumā.

Pateicoties projekta finansējumam, Vides izglītības fonds varēja paplašināt kampaņas “Mana jūra” aktivitāšu loku, īstenojot zaļās nodarbības, darbnīcas, kā arī mediju pikniku, kura ietvaros informējām par jūru piesārņojošo atkritumu problemātiku mediju un pašvaldību pārstāvjus.

Projekta finansējums bija arī būtisks atbalsts VIF ekosertifikācijas programmām. Zilā Karoga programmā norisinājās Nacionālās žūrija vizītes uz peldvietām, savukārt Zaļās atslēgas programmas ietvaros nodrošināts viesnīcu pārsertifikācijas process un konsultācijas viesnīcām par programmas darbību.

Projekts “Zaļais izrāviens – Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” turpināsies arī 2014.gadā un tā ietvaros tiks īstenota virkne aktivitāšu, kas nodrošinās fonda programmu darbības attīstību un palīdzēs uzsākt jaunas iniciatīvas.

 ****

Foundation for Environmental Education Latvia has successfully implemented activity programme for 2013

 Financial support from EEA grants has helped to achieve planned activities of FEE Latvia programmes as well as public campaigns and events. It has been significant for the next steps in development of FEE Latvia.

“Project The Green Breakthrough – strengthening of FEE Latvia” allowed to hire specialist, who developed a corporate partnership deals, it also helped to launch ambitious campaign for  attraction of corporate partners.  Implementation of staff’s training was also one of the project missions.

Eco-school program was developed within the program database, which significantly facilitate the work of the project and coordination of participating schools. In support of project was implemented campaign Eco-school Global Day of Action, which involved more than 100 Latvian Eco-school.

Educational activities of  environmental journalism was achieved within the program Young reporters for the environment, which was attended by more than 30 youngsters throughout all Latvia. There were also planned integration of YRE program within Eco-schools through the particular YRE section during the Eco-school summer forum.

In support of project funding FEE Latvia was able to expand the initiavites and activities of campaign “My Sea”, by implementing the green classes, workshops, media picnic, which were the informative action of marine litter issue adressed to local media and authorities.

Project funding was also a significant support for the FEE Latvia Eco-sertification programms. National jury visits were held by Blue Flag program, while the Green Key program provided hotel recertification process and consultations for the hotels about program activities.

“Project The Green Breakthrough – strengthening of FEE Latvia” will be continued in 2014 and will be implemented by a series of activities that will provide development of the programs and help to launch a new initiatives.

Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi