programmas

Sekmīgi īstenota Vides izglītības fonda darbības programma 2014.gadā

Pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālajam atbalstam projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros, Vides izglītības fonds 2014. gadā veiksmīgi turpinājis īstenot organizācijas pamataktivitātes un publicitātes pasākumus.
Ar projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšanai” līdzfinansējumu īstenots ikgadējais Ekoskolu vasaras atbildīga dzīvesveida forums, kas nedēļas garumā pulcēja kopā jauniešus un skolotājus no visas Latvijas, nodarbībās iesaistot vairāk kā 100 dalībniekus ik dienu. Foruma ietvaros tika īstenota īpaša programmas “Jaunie vides reportieri” sekcija, kur jauniešiem tika dota iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas - foto, plakātu un publisko saukļu darbnīca, kā arī vides jautājumu radošas aktualizēšanas instrumentu un komiksu veidošanas darbnīca.
2014.gadā tika pabeigts darbs pie metodiskā materiāla izstrādes pirmsskolas izglītības iestādēm, kas turpmāk būs būtisks atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem programmas mērķu un prasību sasniegšanā, kā arī aizraujošu un izzinošu vides izglītības aktivitāšu veidošanā pirmsskolas vecuma bērniem.
Tāpat ar projekta atbalstu Ekoskolu programmas ietvaros tika nodrošināta iespēja veikt žūrijas un programmas koordinācijas vizītes izglītības iestādēs, kā arī īstenot programmas popularizācijas un reprezentācijas aktivitātes, gan piedaloties citu organizāciju īstenotajos pasākumos, gan dodoties ciemos pie skolām, kas vēlas iesaistīties Ekoksolu programmā. Kopumā 2014.gada laikā Ekoskolu programmā iestājusies 31 skola, un nu programma sevī apvieno 204 skolas.
Savukārt Jauno vides reportieru programmas ietvaros īstenotas izglītojošas nodarbības par vides žurnālistiku, kā arī ar jauniešu līdzdalību izveidoti divi JVR un Ekoskolu žurnāla “Kartupelis” izdevumi, kas vēstīja par jauniešu un izglītības iestāžu aktivitātēm vides aizsardzības jomā, kā arī dažādām vides aktualitātēm un notikumiem.
Pateicoties projekta finansējumam, Vides izglītības fonds varēja turpināt kampaņas “Mana jūra” piekrastes monitoringa un sakopšanas aktivitāšu loku, īstenot radošās darbnīcas un dažādus pasākumus, kā arī noorganizēt pusdienas pie jūras ar mediju pārstāvjiem, kurās informēja par jūru piesārņojošo atkritumu problemātiku.
„Zaļais izrāviens” ir būtiski atbalstījis Vides izglītības fonda ekosertifikāciju programmas. Zaļās atslēgas programmā nodrošināts viesnīcu pārsertifikācijas process un konsultācijas viesnīcām par programmas darbību, programmai pieteikušies trīs jauni kandidāti. Toties Zilā Karoga programmas ietvaros Vides izglītības fonds līdzdarbojās un popularizēja pašvaldību Zilā Karoga vides izglītības pasākumus un devās Zilā Karoga kontroles vizītēs. Zilais Karogs šogad Latvijā piešķirts 15 peldvietām un jahtu ostām.
2014.gadā turpināta mērķtiecīga korporatīvo partneru piesaiste, tai skaitā izveidots buklets “Zaļā aicinājuma klubs”, kas palīdzēs popularizēt Zaļā aicinājuma kluba ideju potenciālo sadarbības partneru lokā.
Projekts “Zaļais izrāviens – Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” turpināsies arī 2015.gadā un tā ietvaros tiks īstenota virkne aktivitāšu, kas nodrošinās fonda programmu darbības attīstību un palīdzēs uzsākt jaunas iniciatīvas.
 Successful implementation of FEE Latvia’s programme activities in 2014


Foundation for Environmental Education (FEE) was enabled to successfully implement organization’s main activities and publicity measures in 2014 thanks to financial support from Iceland, Lichtenstein and Norway within the project “The Green Breakthrough – strengthening of FEE Latvia”.
The project “The Green Breakthrough – strengthening of FEE Latvia” was a significant help in organizing the annual environmental summer forum of Eco-Schools, a week-long gathering of teachers and students from all of Latvia. Summer forum involved more than 100 participants daily in its workshops and activities.
Within the Forum a special section of Young Reporters for Environment programme was realised which gave the opportunity of learning new skills – creative ways to raise environmental issues - workshops for photography, posters, publicity slogans and comic drawing.
In 2014 the development of the new methodological material for pre-school educational institutions was concluded. From now on, this will be an essential support for pre-school teachers to reach the program goals and objectives, as well as source of exciting and educational environment-focused activities for children.
Moreover, with the support from the project visits of jury and programme coordination in educational institutions were provided. Program presentation activities were carried out while participating in events of other organisations and likewise, when visiting schools interested in joining the Eco-school programme. In year 2014, 31 schools have joined the programme, and now altogether it unites 204 schools in Latvia.

Thanks to the project funds, Foundation for Environmental education was able to continue the work on campaign “Mana Jūra” – seacoast monitoring and clean-up activities, creative workshops and events, as well as a meeting with media representatives - lunch by the sea, where they were informed about the garbage pollution problem in the Baltic sea.
“The Green Breakthrough” has also been a significant support for FEE eco-certification programmes. The Green key programme provided recertification for hotels and consultations on the program implementation; three new candidates have applied for the program. However, within the Blue Flag programme FEE participated in and promoted the environmental education activities of municipalities and went on Blue Flag inspection visits. 15 beaches and marinas have been awarded with the Blue Flag this year in Latvia.
Attraction of corporate partners has been continued, including creation of a booklet “Zaļā aicinājuma klubs” which will help to establish the idea of the Green appeal club within the circle of potential partners.
The project ”The Green Breakthrough – strengthening of FEE Latvia” will continue in 2015 and within its framework a range of activities will be implemented that will provide the development of fund’s programmes and help start new initiatives.


Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģijaprojekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi